Chính sách quyền riêng tư

1. Phạm vi của Chính sách quyền riêng tư và vai trò của DVTech
Là một công ty công nghệ, DVTech cung cấp Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách quyền riêng tư”) để giải thích cách DVTech thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc xử lý thông tin thu thập qua các sản phẩm, dịch vụ mà DVTech cung cấp.
Chính sách quyền riêng tư này mô tả mục đích và phương tiện mà DVTech xử lý dữ liệu cá nhân với tư cách là ‘bên kiểm soát dữ liệu’ (hoặc thuật ngữ tương đương theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tùy từng thời điểm). DVTech có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, chi nhánh, văn phòng đại diện của DVTech và tiến hành các hoạt động xử lý dữ liệu với tư cách là bên kiểm soát hoặc đồng kiểm soát cho các mục đích được nêu tại Chính sách quyền riêng tư này.
Trong một số trường hợp, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý bởi nhiều bên kiểm soát dữ liệu (Ví dụ: người sử dụng lao động hoặc đối tác tài chính của bạn). Trong những trường hợp này, DVTech đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu độc lập với các bên kiểm soát dữ liệu còn lại. Các bên kiểm soát dữ liệu khác tự thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu. DVTech không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hoạt động xử lý dữ liệu của các bên kiểm soát dữ liệu khác. Nếu bạn có thắc mắc về cách các bên kiểm soát dữ liệu khác xử lý dữ liệu cá nhân thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với các bên kiểm soát dữ liệu đó để biết cách họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và về cách thực hiện quyền riêng tư của bạn.
Chính sách quyền riêng tư này được áp dụng khi DVTech là bên kiểm soát dữ liệu. Trường hợp DVTech là bên xử lý dữ liệu thì DVTech sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo các hợp đồng, thỏa thuận giữa DVTech với bên kiểm soát dữ liệu (Ví dụ: người sử dụng lao động hoặc đối tác tài chính của bạn). Nếu bạn có thắc mắc về việc xử lý dữ liệu cá nhân mà DVTech xử lý với vai trò là bên xử lý dữ liệu, vui lòng liên hệ trực tiếp với bên kiểm soát dữ liệu để thực hiện quyền riêng tư của bạn.
2. Phần mềm DVTech
2.1. Phần mềm DVTech và dữ liệu cá nhân của bạn
Trong Chính sách quyền riêng tư này, “Phần mềm DVTech” được hiểu là tất cả các phần mềm mà DVTech cung cấp. Khi bạn chọn nhập dữ liệu lên một Phần mềm DVTech cụ thể hoặc chuyển thông tin từ Phần mềm DVTech sang một phần mềm khác do DVTech phát triển, tức là bạn đang chia sẻ dữ liệu cho tất cả các Phần mềm DVTech
Dữ liệu cá nhân mà DVTech sử dụng theo cách tập trung này có thể liên quan đến bạn với tư cách là người dùng cuối của Phần mềm DVTech, hoặc với tư cách là khách hàng hoặc là nhà cung cấp của một khách hàng của DVTech có dữ liệu cá nhân được đưa vào Phần mềm DVTech.
2.2. Thông tin tài khoản doanh nghiệp
Một số tính năng hoặc phân hệ nghiệp vụ trong Phần mềm DVTech được cung cấp theo mối quan hệ của bạn với doanh nghiệp (chẳng hạn như quan hệ lao động giữa bạn và người sử dụng lao động của bạn). Nếu bạn được cấp quyền truy cập vào Phần mềm DVTech bằng tài khoản doanh nghiệp (ví dụ: trong DVTech HRM), tài khoản quản trị có quyền kiểm soát và quản lý tài khoản của bạn, chẳng hạn như phân quyền truy cập cho bạn; cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: chi tiết về bảng lương của bạn); hoặc yêu cầu bạn thực hiện một số hành động nhất định (ví dụ: sử dụng tính năng theo dõi vị trí để bấm giờ cho một ca làm việc). Nếu quản trị viên thay đổi quyền truy cập của bạn thì bạn có thể mất quyền truy cập vào thông tin mà doanh nghiệp kiểm soát.
Việc bạn sử dụng Phần mềm DVTech như một phần của tài khoản doanh nghiệp có thể phải tuân thủ các chính sách của doanh nghiệp. Các chính sách này có thể khác với Chính sách quyền riêng tư của DVTech. DVTech không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật hoặc quyền riêng tư của các doanh nghiệp và bạn nên xem xét cả chính sách của doanh nghiệp cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình cho doanh nghiệp.
3. Dữ liệu cá nhân DVTech thu thập
Dữ liệu cá nhân mà DVTech thu thập hoặc nhận được về bạn tùy thuộc vào hoạt động tương tác của bạn với DVTech, cách bạn cài đặt cấu hình và tài khoản, có thể bao gồm dữ liệu cơ bản và dữ liệu nhạy cảm tùy từng ngữ cảnh. Cách DVTech xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể phụ thuộc vào tính năng, nghiệp vụ hoặc trải nghiệm cụ thể mà bạn sử dụng, vị trí của bạn và quy định pháp luật hiện hành.
3.1. Thông tin bạn cung cấp cho DVTech
Các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho DVTech bao gồm:
 • Thông tin liên hệ và thông tin tài khoản. DVTech thu thập thông tin khi bạn hoặc tổ chức của bạn tạo tài khoản, kích hoạt đăng ký và/hoặc tải thông tin lên Phần mềm DVTech. Dữ liệu cá nhân có thể bao gồm họ và tên, mã nhân viên, chức danh, nghề nghiệp, tên công ty, học vấn, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email, ảnh hồ sơ, thông tin thanh toán, lịch sử mua hàng và thông tin khác để đăng nhập tài khoản của bạn.
 • Thông tin định danh. DVTech thu thập thông tin định danh của bạn, bao gồm họ và tên, ngày sinh, mã định danh, số hộ chiếu, số bảo hiểm xã hội, đặc điểm nhận dạng và thông tin tương tự để xác minh danh tính của bạn và giúp bạn sử dụng một số tính năng cụ thể trên Phần mềm DVTech (ví dụ như kê khai thuế).
 • Truyền thông, phản hồi và khảo sát dữ liệu. DVTech có thể thu thập dữ liệu cá nhân như họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, chia sẻ khi bạn liên hệ với DVTech để được hỗ trợ, gửi phản hồi, tham gia các cuộc khảo sát, tham dự các sự kiện, tham gia nghiên cứu sản phẩm hoặc đào tạo, hoặc tương tác hoặc giao tiếp với DVTech. Thông tin này có thể định dạng dưới dạng bản ghi âm, ghi hình, cuộc gọi, thư thoại, trao đổi dưới dạng văn bản, ảnh và video.
 • Tiếp thị. Thông tin liên hệ do bạn cung cấp cho DVTech để nhận thông tin tiếp thị của DVTech.
 • Mạng xã hội và cộng đồng. DVTech có thể thu thập nội dung bạn đăng trên các trang mạng xã hội và trang cộng đồng của DVTech.
 • Thông tin kinh doanh và tài chính. DVTech có thể nhận thông tin về doanh nghiệp của bạn chẳng hạn như thông tin tài chính, chi phí, hóa đơn, báo cáo tài chính, chi tiết về thu nhập, chi tiết bảng lương, giao dịch thanh toán, thông tin khai thuế, thông tin về khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên của bạn và/hoặc thông tin đầu tư.
 • Tương tác với các chuyên gia. Phần mềm DVTech có thể cung cấp tính năng để bạn kết nối trực tiếp với các chuyên gia, chẳng hạn như kế toán dịch vụ hoặc tư vấn thuế. Khi bạn tương tác với các chuyên gia này, DVTech có thể nhận được thông tin về các câu hỏi mà bạn đặt ra, chi tiết về tài khoản của bạn và hướng dẫn được cung cấp cho bạn.
 • Dữ liệu liên lạc và thiết bị. Nếu bạn cấp quyền trong cài đặt thiết bị của mình, một số tính năng nhất định có thể có quyền truy cập vào thiết bị và danh bạ của bạn.
3.2. Nguồn của bên thứ ba
Phần mềm DVTech cung cấp các tính năng dựa trên dữ liệu do bạn cung cấp, do đó bạn có thể nhập dữ liệu cá nhân của bạn và những thông tin cá nhân của người khác để sử dụng Phần mềm DVTech tùy theo quyết định của bạn. Ví dụ: một khách hàng của DVTech có thể nhập dữ liệu cá nhân về bạn trên DVTech HRM để chấm công cho bạn – người lao động của công ty. Hoặc bạn có thể nhập dữ liệu cá nhân của người khác lên Phần mềm DVTech, ví dụ: Bạn quản lý nhân sự trên phần mềm DVTech HRM Để quản lý nhâ sự thì bạn có thể nhập thông tin của cá nhân khác để phân quyền sử dụng. Nếu bạn nhập thông tin của cá nhân khác vào Phần mềm DVTech, bạn phải thông báo trước và được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu về việc xử lý dữ liệu theo quy định của pháp luật hiện hành.
DVTech cũng có thể nhận dữ liệu cá nhân về bạn từ các bên thứ ba nếu bạn đã đồng ý hoặc khi pháp luật hiện hành cho phép. DVTech bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân nhận được từ bên thứ ba theo quy định trong Chính sách quyền riêng tư này. Các bên thứ ba của DVTech có thể thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào cách bạn sử dụng Phần mềm DVTech. Ví dụ DVTech nhận thông tin từ:
 • Các sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba được liên kết. Nếu bạn đồng bộ hóa tài khoản/dịch vụ không phải của DVTech với tài khoản DVTech của mình, DVTech sẽ nhận thông tin từ tài khoản/dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin mạng xã hội, lịch sử mua hàng hoặc hồ sơ bán hàng của doanh nghiệp bạn.
 • Nhà cung cấp thông tin và xác minh danh tính. DVTech có thể kết nối với một số bên thứ ba để xác minh danh tính của bạn và/hoặc bổ sung dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu cá nhân của bạn. Ví dụ: DVTech sử dụng các nhà cung cấp để xác thực thông tin liên hệ của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại) hoặc để cung cấp thêm chi tiết về doanh nghiệp của bạn, ví dụ như tổ chức tài chính, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc nhà cung cấp dịch vụ email.
 • Người dùng khác. DVTech có thể nhận được dữ liệu cá nhân về bạn từ những người dùng Phần mềm DVTech khác, chẳng hạn như kế toán, nhân sự, tư vấn viên, người sử dụng lao động hoặc các khách hàng sử dụng Phần mềm DVTech (ví dụ: bạn là cá nhân mua hàng hóa của khách hàng doanh nghiệp của DVTech). DVTech cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân thông qua các tính năng như chương trình giới thiệu thành viên.
 • Nhà cung cấp dịch vụ quản lý rủi ro, an ninh mạng. DVTech có thể nhận dữ liệu cá nhân từ các bên thứ ba giúp DVTech đánh giá rủi ro liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của DVTech để phòng, chống rủi ro, an ninh mạng, gian lận và hoạt động bất hợp pháp.
 • Đối tác chào bán chung. DVTech có thể nhận dữ liệu cá nhân từ các bên thứ ba hợp tác để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hoặc tham gia vào các hoạt động tiếp thị chung với những doanh nghiệp, tổ chức khác.
 • Cơ quan nhà nước. DVTech nhận thông tin từ các cơ quan chính phủ, kể cả từ các cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan,…
 • Thông tin công cộng. DVTech thu thập thông tin nhân khẩu học của cá nhân và hộ gia đình cũng như thông tin sở thích từ các nguồn có sẵn công khai, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu mở của chính phủ, nền tảng truyền thông xã hội và các nguồn khác.
3.3. Thu thập dữ liệu tự động
DVTech, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác kinh doanh của DVTech có thể tự động ghi lại dữ liệu cá nhân về bạn, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và hoạt động trên internet của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
 • Thông tin thiết bị. DVTech có thể thu thập thông tin về (các) thiết bị của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi địa chỉ IP, thông tin nhật ký, thông báo lỗi, loại thiết bị và số nhận dạng thiết bị duy nhất. Ví dụ: DVTech có thể thu thập địa chỉ IP từ bạn cho tính năng chấm công theo địa chỉ IP Wifi công ty bạn.
 • Thông tin sử dụng. Tương tác, loại trình duyệt của bạn và thông tin chi tiết về mọi liên kết hoặc thông tin DVTech có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Phần mềm DVTech, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trang bạn đã xem, các dịch vụ và tính năng bạn đã sử dụng hoặc liên lạc mà bạn đã tương tác.
 • Thông tin địa điểm. Một số tính năng trong Phần mềm DVTech có thể thu thập thông tin vị trí của bạn, thông tin chuyển động của thiết bị hoặc cả hai, nếu bạn hoặc tổ chức của bạn cấp cho DVTech quyền truy cập thông qua cài đặt thiết bị của bạn.
 • Dữ liệu hành vi trực tuyến. DVTech có thể tự động thu thập một số dữ liệu cá nhân nhất định về việc bạn sử dụng và tương tác với các website của DVTech, website của khách hàng hoặc trang thương mại điện tử, website truyền thông xã hội và các chiến dịch tiếp thị mà DVTech hoặc khách hàng của DVTech tổ chức (bao gồm nhưng không giới hạn bởi địa chỉ IP và ID thiết bị,…); thông tin lượt xem trang và kết quả tìm kiếm, liên kết và nếu bạn là người liên hệ của khách hàng, chiến dịch quảng cáo được trình bày hoặc gửi cho bạn bằng cách sử dụng dịch vụ của DVTech đã được xem, phân phối, mở vào hay chưa, chiến dịch quảng cáo đó có có nhận được tương tác hay không, có bị coi là thư rác hay không.
4. Mục đích DVTech sử dụng dữ liệu cá nhân
DVTech có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo một số cách sau đây hoặc theo cách khác được mô tả tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân:
4.1. Cung cấp và vận hành phần mềm. DVTech có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các hành động bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
 • Tạo tài khoản và cung cấp quyền sử dụng Phần mềm DVTech cho bạn.
 • Điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của DVTech, bao gồm giải quyết các tranh chấp về thanh toán và tài chính.
 • Đánh giá điều kiện của bạn đối với các ưu đãi, sản phẩm và dịch vụ tiếp thị.
 • Cung cấp các tính năng cho bạn, chẳng hạn như lập báo cáo tài chính hoặc đánh giá chỉ số cho bạn.
 • Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn thông qua Phần mềm DVTech.
 • Kết nối bạn với các chuyên gia và những người dùng khác.
 • Trao đổi thông tin với bạn, chẳng hạn như gửi cho bạn thông báo điện tử.
 • Nắm được nhu cầu và sở thích của bạn, đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với sản phẩm, dịch vụ của DVTech.
 • Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng và giải quyết tranh chấp.
 • Xác thực danh tính của bạn.
 • Quản lý đăng ký và tham dự sự kiện, bao gồm gửi thông tin sự kiện liên quan đến bạn.
 • Đăng ký khách đến văn phòng của DVTech vì lý do bảo mật và quản lý các thỏa thuận không tiết lộ mà bạn có thể phải ký.
4.2. Nghiên cứu và phát triển. DVTech có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để:
 • Cải thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của DVTech bằng cách phân tích các tương tác và hoạt động sử dụng của bạn với Phần mềm DVTech, hoặc với một số nội dung bạn nhận được từ bên thứ ba gửi, hoặc với nội dung hiển thị thông qua Phần mềm DVTech, bao gồm cả việc phân tích dữ liệu để phát triển thông tin chi tiết, nhu cầu và sở thích của bạn, để DVTech có thể đưa ra các dự đoán, đề xuất và sản phẩm phù hợp hơn cho khách hàng của mình.
 • Phân tích thông tin về hoạt động tương tác của bạn với DVTech để tạo số liệu thống kê để sử dụng trong nghiên cứu và để tiếp thị, quảng bá, cải thiện và phát triển Phần mềm DVTech.
4.3. Tiếp thị và quảng cáo. DVTech và các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo của DVTech có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị và quảng cáo để:
 • Tiếp thị các dịch vụ, sản phẩm và trải nghiệm, bao gồm gửi quà tặng và tài liệu quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các hình thức liên lạc phi giao dịch khác qua email, bưu điện, điện thoại, tin nhắn phù hợp với sở thích tiếp thị của bạn.
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và điều chỉnh các đề xuất, quảng cáo và ưu đãi dành cho bạn, bao gồm thông qua việc phát triển thông tin chi tiết về bạn và nhu cầu của bạn dựa trên tương tác của bạn với các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi của Phần mềm DVTech.
4.4. Xử lý khiếu nại
Khi bạn thông báo cho DVTech bất kỳ nghi ngờ nào về việc không tuân thủ chính sách của DVTech, hành vi vi phạm pháp luật hoặc khiếu nại khác, dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được xử lý như một phần của cuộc điều tra các khiếu nại và được lưu giữ theo chính sách nội bộ của DVTech cho đến khi cuộc điều tra kết thúc. Mặc dù DVTech cố gắng hết sức để duy trì tính bảo mật, việc tiết lộ danh tính của bạn cho các bên khác có thể là cần thiết tùy thuộc vào tính chất của cuộc điều tra.
4.5. Tuân thủ và bảo vệ. DVTech có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để:
 • Đảm bảo tuân thủ các hợp đồng cung cấp phần mềm của DVTech, bao gồm nội dung liên quan đến thỏa thuận sử dụng phần mềm của DVTech gửi cho bạn hoặc hiển thị thông qua Phần mềm DVTech.
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.
 • Bảo vệ quyền, tài sản, sự an toàn hoặc bảo mật của Phần mềm DVTech, khách hàng, nhân viên của DVTech hoặc những người khác và ngăn chặn hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp.
 • Thực hiện các quyền của DVTech trong quá trình tố tụng; thủ tục hành chính, dân sự, hình sự; hoặc thi hành án.
4.6. Với sự đồng ý của bạn. Trong một số trường hợp, DVTech có thể đề nghị thêm sự đồng ý của bạn để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi khi bạn sử dụng thêm các sản phẩm, dịch vụ của DVTech hoặc khi pháp luật yêu cầu. DVTech có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác tương thích với các mục đích trên nếu được luật hiện hành cho phép.
4.7. Xử lý tự động
Để cung cấp cho bạn gợi ý, đề xuất và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, DVTech có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng các phương pháp tự động và thủ công (con người). Các phương pháp tự động của DVTech bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và một loạt công nghệ giúp các dịch vụ của DVTech tìm hiểu và suy luận để cải thiện khả năng cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm của bạn trong Phần mềm DVTech.
4.8. Suy luận DVTech có thể suy luận về bạn dựa trên các dữ liệu cá nhân mà DVTech đã thu thập hoặc nhận được về bạn.
DVTech có thể suy luận về bạn dựa trên các dữ liệu cá nhân mà DVTech đã thu thập hoặc nhận được về bạn.
5. Cách DVTech chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn
5.1. Khi bạn sử dụng và tương tác với Phần mềm DVTech
DVTech có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:
 • Khi bạn kết nối với đối tác của DVTech. Bạn có thể được cung cấp các ưu đãi, sản phẩm và dịch vụ từ các nhà cung cấp được tích hợp với Phần mềm DVTech (“Đối tác Dịch vụ”). Nếu bạn tương tác, đăng ký dịch vụ hoặc ưu đãi của Đối tác Dịch vụ; hoặc liên kết, đồng bộ hóa tài khoản của bạn với sản phẩm hoặc dịch vụ của Đối tác Dịch vụ, thì bạn đồng ý cho phép DVTech chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với Đối tác Dịch vụ, ví dụ: khi bạn kết nối với ngân hàng để sử dụng dịch vụ tài chính thì bạn cho phép DVTech gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho ngân hàng để mở tài khoản hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ cấp tín dụng của ngân hàng; khi DVTech gửi trực tiếp thông tin đăng ký của bạn cho Đối tác Dịch vụ; hoặc khi DVTech điều hướng bạn đến website hoặc ứng dụng của Đối tác Dịch vụ để bạn trực tiếp cung cấp thông tin.
Trong một số trường hợp, nếu bạn lựa chọn truy cập vào website của Đối tác Dịch vụ, thì bạn sẽ tự động gửi một số dữ liệu cá nhân của mình đến Đối tác Dịch vụ đó. Lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho Đối tác Dịch vụ sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện về quyền riêng tư của Đối tác Dịch vụ cho dù thông tin đó được gửi thông qua DVTech hay được bạn trực tiếp gửi.
 • Khi bạn kết nối với tài khoản mạng xã hội của mình. Một số tính năng của DVTech cho phép bạn kết nối với tài khoản mạng xã hội hoặc chia sẻ thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, như Zalo và Facebook. Bất kỳ thông tin nào bạn chọn chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội đều có khả năng hiển thị theo chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội (không phải Chính sách quyền riêng tư của DVTech). Bạn chỉ nên chia sẻ thông tin trên phương tiện truyền thông xã hội mà bạn thấy phù hợp.
5.2. Vì lý do pháp lý. DVTech có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba vì lý do pháp lý mà không cần sự đồng ý của bạn và được pháp luật cho phép, bao gồm:
 • Khi DVTech tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ yêu cầu của tòa án hoặc quy định hoặc quy trình pháp lý khác.
 • Để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của DVTech, khách hàng của DVTech hoặc những người khác.
 • Để thực thi, khắc phục hoặc áp dụng Điều khoản dịch vụ của DVTech hoặc các thỏa thuận khác.
 • Để ngăn chặn gian lận, tấn công an ninh mạng hoặc hoạt động bất hợp pháp.
 • Để giúp phát hiện và phòng, chống gian lận, hoặc bảo vệ khách hàng, người dùng, hoặc Phần mềm DVTech.
 • Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (ví dụ cơ quan thuế hoặc cơ quan điều tra).
5.3. Mục đích khác
DVTech cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba trong các trường hợp sau.
 • Nghiên cứu. Với các biện pháp kiểm soát thích hợp, DVTech có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các tổ chức nghiên cứu, chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận, cho mục đích nghiên cứu hoặc xuất bản các tài liệu nghiên cứu. Thông tin DVTech chia sẻ chỉ bao gồm các thông tin không định danh (không xác định được danh tính cụ thể của cá nhân nào).
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính. Với một số Phần mềm DVTech cụ thể, DVTech có thể truyền dẫn dữ liệu cá nhân của bạn cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức thẻ hoặc tổ chức cung cấp các dịch vụ định danh, chấm điểm tín dụng khi được sự đồng ý của bạn.
 • Với nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý của DVTech. DVTech chia sẻ dữ liệu cá nhân với nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý thực hiện các công việc, dịch vụ cho DVTech. Các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công ty quảng cáo, tiếp thị và bán hàng; công ty cung cấp giải pháp công nghệ (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, bảo mật) và giúp DVTech điều hành doanh nghiệp của mình. Các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý được DVTech yêu cầu thực hiện các biện pháp kiểm soát và bảo vệ hợp lý thông tin được tiếp nhận từ DVTech.
 • Đối với việc sáp nhập và mua lại. Nếu DVTech có liên quan đến việc sáp nhập, bán tài sản, góp vốn, thanh lý, phá sản hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của DVTech cho một công ty khác, thì DVTech có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với công ty đó và các cố vấn của công ty đó trước và sau ngày giao dịch.
 • Với các công ty con, chi nhánh và văn phòng đại diện của DVTech. DVTech có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các chi nhánh và công ty con của DVTech cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày theo các mục đích được quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, bao gồm cả mục đích tiếp thị, để cải thiện và phát triển các dịch vụ của DVTech cũng như để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Phần mềm DVTech.
 • Đối với quảng cáo và phân tích. DVTech có thể hiển thị quảng cáo trên Phần mềm DVTech hoặc để quản lý quảng cáo của DVTech trên các website khác.
6. Quyền và lựa chọn dữ liệu cá nhân của bạn
6.1. DVTech cung cấp cho tất cả khách hàng các tùy chọn hoặc cài đặt trong tài khoản sử dụng Phần mềm DVTech để bạn có thể quản lý quyền riêng tư của mình.
 • Truy cập dữ liệu cá nhân. Bạn có quyền truy cập để xem và tự chỉnh sửa các loại dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách điều chỉnh, thay đổi thông tin đó trực tiếp hoặc gián tiếp.
 • Xóa dữ liệu cá nhân. Bạn có quyền xóa các dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. DVTech có thể sẽ không xóa dữ liệu cá nhân của bạn ngay cả khi bạn có yêu cầu trong trường hợp việc xóa dữ liệu không được cho phép theo quy định của pháp luật hoặc các lý do hợp lý khác về kỹ thuật hoặc kinh doanh.
 • Hạn chế xử lý dữ liệu. Bạn có thể yêu cầu DVTech hạn chế việc sử dụng thông tin của mình trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi bạn nhận thấy dữ liệu cá nhân của mình không chính xác bạn có thể yêu cầu DVTech hạn chế xử lý phần dữ liệu cá nhân đó trong một khoảng thời gian nhất định để bạn thực hiện xác minh thông tin. DVTech sẽ nỗ lực tốt nhất để giải quyết yêu cầu của bạn.
 • Phản đối xử lý dữ liệu. Bạn có thể phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm ngăn chặn, hạn chế sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị bằng các tùy chọn trong cài đặt tài khoản của mình hoặc lựa chọn vào hủy đăng ký ở cuối email tiếp thị. DVTech cam kết bằng nỗ lực tốt nhất để giải quyết các yêu cầu của bạn.
 • Rút lại sự đồng ý. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Việc bạn rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quy trình xử lý nào mà DVTech đã tiến hành trước khi bạn rút lại. Để rút lại một phần hoặc toàn bộ sự đồng ý, bạn có thể trực tiếp xóa dữ liệu cá nhân trên Phần mềm DVTech.
 • Yêu cầu cung cấp thông tin cho bên thứ ba. Bạn có quyền chuyển hoặc yêu cầu DVTech truyền dẫn dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Nếu bạn có yêu cầu, DVTech chỉ được hiểu là bên được ủy quyền để truyền dẫn và không chịu trách nhiệm đối với phạm vi được bạn yêu cầu thực hiện. DVTech sẽ cần bạn xác nhận đồng ý trước khi truyền dẫn cho bên thứ ba.
 • Quyền khiếu nại. Nếu DVTech không đáp ứng được kỳ vọng của bạn trong việc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc bạn muốn khiếu nại về các biện pháp bảo vệ dữ liệu của DVTech, vui lòng thông báo ngay cho DVTech để nhanh chóng khắc phục sự cố. Để hỗ trợ DVTech xử lý vấn đề, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết và các bằng chứng hợp lệ. DVTech sẽ cố gắng xem xét và trả lời tất cả các khiếu nại trong khoảng thời gian sớm nhất.
6.2. Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được bên kiểm soát dữ liệu ủy thác cho DVTech xử lý thông qua hợp đồng, thỏa thuận, vui lòng liên hệ với bên kiểm soát dữ liệu để yêu cầu thực hiện các quyền cá nhân của bạn và DVTech sẽ đảm bảo thực hiện các quyền của bạn theo yêu cầu của bên kiểm soát dữ liệu.
7. Thời hạn xử lý dữ liệu
7.1. Kể từ thời điểm bạn tương tác với Phần mềm DVTech hoặc website, ứng dụng, trang truyền thông hoặc kênh liên hệ của DVTech thì DVTech tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định tại Chính sách quyền riêng tư này.
7.2. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ tối thiểu trong suốt thời gian DVTech cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc khi bạn vẫn còn liên hệ với DVTech. Sau đó dữ liệu cá nhân của bạn có thể tiếp tục được DVTech lưu giữ trong khoảng thời gian hợp lý nếu DVTech đánh giá việc lưu giữ là cần thiết để:
 • Tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật (ví dụ: lưu giữ hồ sơ để thực hiện các nghĩa vụ thuế của DVTech; lưu trữ dữ liệu khách hàng theo quy định của pháp luật kế toán, luật giao dịch điện tử, luật an ninh mạng…);
 • Tuân thủ yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Giải quyết tranh chấp, khiếu nại hoặc thủ tục pháp lý;
 • Phòng ngừa và ngăn chặn hành vi gian lận hoặc hành vi vi phạm;
 • Tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn về an toàn, an ninh thông tin;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, DVTech và khách hàng, đối tác của DVTech; và
 • Các yêu cầu hợp lý khác.
8. Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn
DVTech cam kết nỗ lực tối đa trong khả năng của mình về nhân lực, công nghệ và các yếu tố khác để bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên, DVTech không thể cam kết điều này trong trường hợp xảy ra sự kiện bất kháng bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, dịch bệnh, mất điện diện rộng, hacker tấn công,…
9. Thay đổi Chính sách quyền riêng tư của DVTech
DVTech có quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình bất cứ lúc nào. Nếu DVTech thực hiện thay đổi những nội dung quan trọng liên quan đến cách thức xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, DVTech sẽ thông báo cho bạn trên Phần mềm DVTech hoặc trên một bài đăng công khai; bằng cách gửi thông báo cho bạn qua email; hoặc công bố trên website của DVTech; hoặc bằng các phương tiện khác phù hợp với luật hiện hành. Bạn có thể xem Chính sách quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối khi nào bằng cách kiểm tra ngày “cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách quyền riêng tư này. Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để được thông báo về cách DVTech bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
10. Cách thức liên lạc với DVTech
Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với DVTech theo thông tin liên hệ tại https://www.DVTech.info.vn/ hoặc https://www.DVTech.info.vn/contact/thong-tin-lien-he-dvtech hoặc trực tiếp tại trụ sở chính của DVTech. DVTech sẽ nỗ lực tối đa để phản hồi bạn sớm nhất có thể.